Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 1 – Stavební úpravy objektu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacích a výběrových řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je v části 1 veřejné zakázky poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod, a v části 2 až 4 veřejné zakázky poskytnutí dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je interiérové vybavení objektu Žižkova 507, Český Brod.

Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách objektu, který bude sloužit jako poradenské centrum s návaznými vzdělávacími službami – v objektu vznikne kuchyně, multifunkční tréninkové pracoviště, specializovaná učebna se zázemím, prostory pro pedagogicko-psychologickou poradnu, terapeutické prostory a dva tréninkové byty. Veškeré prostory jsou navrženy jako bezbariérové a umožňují využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí objektu bude nový osobní výtah zejména pro imobilní spoluobčany do všech pater objektu.

Předmět této části veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy Český Brod 507“, kterou zpracoval Leoš Piroutek, IČO: 71488944, se sídlem: ul. Palachova 168/66, 290 01 Poděbrady II, projektovou dokumentací s názvem „Návrh interiéru č. p. 507“, kterou zpracovala Ing. arch. Zdeňka Jelínková, IČO: 04158105, se sídlem: Vidlatá Seč 40, 570 01 Svitavy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět této části veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
tel.: + 420 778 598 698
e-mail: l.pruska@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.08.2020 10:00
Datum zahájení: 07.07.2020 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: